Kontrola elektrických rozvodů


Elektroinstalace v domě či bytě je považována za elektrické zařízení, které podléhá pravidelným kontrolám. Jde o posouzení a revizi elektrických zařízení, která mají za cíl posoudit, zda je elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu. Hlavním rizikem v tomto smyslu je úraz elektrickým proudem, který může způsobit smrt a riziko vzniku požáru, kdy může dojít k obrovským materiálním škodám. Jen díky pravidelným kontrolám je možné tato rizika eliminovat. Přísnější podmínky platí pro firmy a instituce, které mají revize elektroinstalace povinné. Při neplnění povinností jim hrozí pokuty, pokud dojde k úrazu nebo havárii, hrozí jim i trestní stíhání.

Kontrola elektrických rozvodů

Výchozí revize elektroinstalace se provádí před zapojením elektroinstalace a spotřebičů do sítě, v rámci kolaudačního řízení. Následně pak provádějí pravidelné revize elektroinstalace, ty jsou povinné pro firmy a instituce, v případě rozsáhlejší rekonstrukce nebo oprav se musí provést revize elektřiny v bytě či jiné běžné domácnosti. Jinak revize elektroinstalace v bytě není povinná, musí být provedena jen ve společných prostorách bytových domů, jednou za pět let. Nikdo však nebrání dobrovolnému provedení revize elektroinstalace v bytě. Pocit jistoty, kdy například po návratu z dovolené najdete svůj byt v původním stavu za to rozhodně stojí.

Elektrické jističe

Cena, kterou zaplatíme za provedení revize, bude vždy mnohonásobně nižší než řešení následků zkratu s poškozením drahých elektrospotřebičů, o následcích případného požáru nemluvě.

Revizní technik po provedení revize vyhotoví revizní zprávu, ve které je mimo jiné vymezí druh elektrických zařízení, naměřené hodnoty a druh přístroje, kterým měření prováděl, případně zjištěné závady. Je vhodné s ním konzultovat možnosti odstranění závad, případně může zodpovědět dotazy a navrhnout nápravná opatření.